Japan Center

Seoul Garden Restaurant
Ino Sushi - No 510
Ichiban Kan - No 540
Kuishin Bo - No 535
Takara Restaurant - No 202